Zamknij
Szycie na maszynie - odzież lekka; Umowa na dwa tygodnie z możliwością przedłużenia na stałe lub umowa zlecenie - do uzgodnienia; godziny pracy: 7.00- 15.00
StPr/24/0428
data rozpoczęcia pracy od 23.02.2024
wynagrodzenie od od 4 242 PLN

zgodnie ze stanowiskiem
StPr/24/0425
data rozpoczęcia pracy od 23.03.2024
wynagrodzenie od 1 790,3 PLN

archiwizacja dokumentów urzędu (cyfrowe archiwum) warościowanie dokumentacji na podstawie wykazu akt przygotowaywanie dokumentacji niearchiwalnych do przekazania wykonywanie ekspertyz archiwalnych dugitalizacja dokumentacji archiwalnej (skanowanie za pomoca skanera i urządzenia wielofunkcyjnego, zapisywanie plików na nosniki danych i przenoszenie pomiedzy urządzeniami) tworzenie elektronicznych baz danych dokumentacji konserwatorskiej tworzenie wykazów elektroicznych w EXCEL, WORD obsługa kancelaryjno-biurowa Urzędu obsługa programu EZD ( elektoniczne zarządzanie dokumentacją - typ systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacja umozliwiającego załatwianie spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych
StPr/24/0426
data rozpoczęcia pracy od 18.03.2024
wynagrodzenie od 1 790,3 PLN

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: Ogólna charakterystyka: Do zadań pracownika należeć będzie prowadzenie ewidencji księgowej operacji gospodarczych dotyczących wydatków bieżących i majątkowych finansowanych ze środków własnych i ze środków z zagranicy. Ważniejsze zadania: prowadzenie ewidencji wydatków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na podstawie wyciągów bankowych i raportów kasowych; księgowanie faktur i innych dowodów księgowych za dostawy i usługi; uzgadnianie co miesiąc wykonania planu wydatków z księgowością syntetyczną; analiza zgodności wydatków z kosztami wg rodzajów i kontami bilansowymi; prowadzenie ewidencji analitycznej kont rozrachunkowych (zespół 2 z podziałem na podmioty i tytuły rozrachunków) w zakresie wydatków bieżących i majątkowych finansowanych ze środków własnych i ze środków z zagranicy; weryfikacja występujących sald i ustalanie ich zgodności z dokumentacją księgową; przygotowanie i kompletowanie (na wniosek wydziału merytorycznego) dokumentów w celu sporządzenia wniosków o płatność w zakresie faktur i rozrachunków; bieżąca analiza sald kont oraz przeprowadzenie rocznej weryfikacji i uzgodnień tych sald dla celów sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego; weryfikacja dokumentów księgowych pod względem prawidłowości wyliczenia wysokości podatku naliczonego VAT do odliczenia zgodnie z jego kwalifikowalnością; prowadzenie ewidencji księgowej faktur na potrzeby rozliczenia podatku VAT naliczonego; prowadzenie rejestrów zakupów VAT; sporządzanie sprawozdań z wydatków budżetowych i środków pomocowych z zagranicy w formie i terminach wynikających z obowiązujących przepisów (Rb-28S, Rb-50); sporządzanie sprawozdań z operacji finansowych (Rb-N, Rb-Z); sporządzanie zestawienia wykonania planu wydatków na potrzeby bieżących analiz, odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej. Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Wynagrodzenie od 4500 zł brutto - w zależności od posiadanego doświadczenia. Link do ogłoszenia o naborze: https://bip.um.slupsk.pl/praca/896.html
StPr/24/0430
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2024
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

Ogólna charakterystyka: Pracownik zatrudniony na ww. stanowisku wykonywać będzie strategiczne zadania z zakresu pomocy społecznej. Ważniejsze zadania: 1. monitorowanie działań wynikających ze Strategii Rozwoju Miasta w zakresie pomocy społecznej oraz koordynacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych; 2. analiza realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwoju specjalistycznego wsparcia; 3. opracowywanie i wdrażanie lokalnych programów z zakresu pomocy społecznej; 4. rozpoznawanie potrzeb i ocena zjawisk będących przyczyną zapotrzebowania na świadczenia pomocy społecznej; 5. opracowywane i realizacja programów profilaktycznych i naprawczych w rozwiązywaniu problemów społecznych, w tym promowanie i wdrażanie nowych innowacyjnych przedsięwzięć w tym obszarze; 6. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta, instytucjami samorządowymi, Strażą Miejską, Policją, Powiatowym Urzędem Pracy, służbami kuratorskimi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej; 7. nadzór i monitorowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz jednostki organizacyjne, podległe Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych, realizujące zadania z zakresu polityki społecznej; 8. prowadzenie czynności kontrolnych zadań powierzonych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz zadań statutowych jednostek z zakresu polityki społecznej podległych Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych. Warunki pracy na stanowisku: 1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi; 2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej; 3. wymuszona pozycja ciała; 4. praca w budynku, w którym znajduje się winda oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Wynagrodzenie od 4500 zł brutto- w zależności od posiadanego doświadczenia.
StPr/24/0432
data rozpoczęcia pracy od 23.02.2024
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

obsługuje maszyny i urządzenia drukujące w tym przygotowuje maszyny do pracy ustawiając parametry, między innymi do obowiązków należy: mocowanie form drukowych, wprowadzanie papieru, przygotowanie farb, ustawienie nafarbienia, druk próbny i nakładowy, odpowiada za jakość wykonywanych prac, wykonuje czynności konserwacyjne obsługiwanych maszyn i utrzymuje je w należytym stanie technicznym oraz dba o porządek na stanowisku pracy, dokumentuje proces wykonywania zleceń przez uzupełnienie koperty technologicznej i raportu. I umowa na okres próbny 3 miesiące, kolejne zgodnie z prawem pracy. CV, list motywacyjny, kopie wymaganych dokumentów należy przesłać przy pomocy funkcji APLIKUJ na stronie ZUS- Słupsk: www.zus.pl/o-zus/praca-w-zus/aktualne-ogloszenia-o-prace
StPr/24/0433
data rozpoczęcia pracy od 23.02.2024
wynagrodzenie od od 5 000 PLN

Szycie na maszynie, prasowanie (odzież lekka); Umowa na dwa tygodnie z możliwością przedłużenia na stałe lub umowa zlecenie - do uzgodnienia; godziny pracy: 7.00- 15.00
StPr/24/0418
data rozpoczęcia pracy od 22.02.2024
wynagrodzenie od od 4 242 PLN

- dbanie o prządek na halach produkcyjnych (zamiatarka, myjka); - dbanie o tereny zielone (koszenie trawy); - obsługa balownicy (prasa do makulatury i plastiku); - pomoc w funkcjonowaniu magazynu (wydawanie narzędzi itp.).
StPr/24/0421
data rozpoczęcia pracy od 22.02.2024
wynagrodzenie od od 4 242 PLN

zgodnie ze stanowiskiem
StPr/24/0407
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2024
wynagrodzenie od od 4 242 PLN

- udział w przeglądach zasobów mieszkaniowych, innych budynków i obiektów oraz terenów Spółdzielni, - opracowanie zakresu robót remontowych i dokonanie wyceny robót, - przygotowanie materiałów przetargowych i udział w pracach komisji przetargowych w celu wyłonienia wykonawców robót remontowych, - sporządzanie umów z wykonawcami robót remontowych, - pełnienie roli inspektora nadzoru nad robotami remontowymi, - sprawdzenie przedłożonej przez wykonawców dokumentacji rozliczeniowej nadzorowanych robót, - dbanie o terminowe, zgodne z zawartymi umowami i zleceniami, wykonanie robót oraz o realizację planu remontów. Praca na czas określony: od 01.04.2024 r. do 30.04.2026 r. Godz. pracy 7-15.
StPr/24/0411
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2024
wynagrodzenie od od 5 400 PLN